Yhdistyksen säännöt

Pieksämäen Omaishoitajat ry

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

1. Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Omaishoitajat ry ja kotipaikka on Pieksämäki. Toiminta-alueena on Pieksämäki lähialueineen. 

2. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluita ja tukitoimia toiminta-alueellaan.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi

- harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa

- harjoittaa ja edistää kokeilu- ja tutkimustoimintaa

- antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajille

- perustaa kerhoja ja ryhmiä sekä järjestää jäsenilleen leirejä, lomia, matkoja sekä muuta virkistystoimintaa

- on oikeutettu järjestämään voittoa tuottamatta omaishoitajien lomitus- tai muuta vastaavaa palvelua sekä ylläpitämään kokoontumistiloja

- on oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.  

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa majoitus- ja ravitsemustoimintaa kutakin yhdessä   liikepaikassa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä.

4. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä omaishoitaja tai muu yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti. Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka ei hoida jäsenmaksuvelvoitettaan maksuvuotta seuraavana kahtena vuonna. Yhdistys kuuluu yhdistysjäsenenä Omaishoitajaliitto ry:hyn, joka päättää vuosittain perittävän jäsenmaksun. 

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille päättää Omaishoitajaliitto ry, Närståendevårdarnas förbund rf/ syyskokous. Omaishoitajaliitto laskuttaa jäsenmaksut jäseniltä ja tilittää yhdistykselle sille kuuluvan osuuden jäsenmaksuista jälkikäteen. Jäseniltä perittävä vuotuinen jäsenmaksu sisältää Lähellä – lehden. 

5. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen varsinaiset jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Jokaisella paikalla olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

6. Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta vuodessa: kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko kirjeitse tai yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella. Kokouskutsussa mainitaan kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokoukseen on mahdollisuus osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokouskutsun lähettämistä.

7. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- kokouksen avaus

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- hyväksytään kokouksen työjärjestys

- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä

- valitaan yhdistyksen varsinainen edustaja ja varaedustaja - Omaishoitajaliiton kuluvan vuoden syyskokoukseen ja seuraavan vuoden kevätkokoukseen

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- kokouksen avaus

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- hyväksytään kokouksen työjärjestys

- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus sekä varsinaisille että kannattajajäsenille seuraavaksi kalenterivuodeksi

- valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi

- valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yksi tilin- tai toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä 6-12 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa sekä keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan tai jos viisi jäsentä sitä kirjallisesti tiettyä asiaa varten vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajana toimivan lisäksi kolme sen jäsenistä on läsnä.

9. Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat tai hallituksen määräämä muu henkilö, kaksi yhdessä.

10. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilin- tai toiminnantarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. Tilin- tai toiminnantarkastajan on suoritettava tilien tarkastus ja annettava niistä lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle maaliskuun viidenteentoista päivään mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11. Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jos sitä koskeva kirjallinen esitys on jätetty yhdistyksen hallitukselle ja vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. 

12. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös voidaan tehdä, jos kummassakin kokouksessa vähintään 5/6 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Kun yhdistys on päätetty purkaa, käytetään sen varat viimeisen yhdistyksen kokouksen harkitsemalla tavalla omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

13. Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.